📣 ราชบุรี จัดประชุมสรุปผลการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

📣 ราชบุรี จัดประชุมสรุปผลการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

⏰วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ ให้ตรงความต้องการ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
🖌️1. นำเสนอวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”
🖌️2.ผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 โดยแบ่งเป็น
🔹 1. สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว จำนวน 5,686 กิจกรรม
🔹2. รอติดตาม (ความยั่งยืน) จำนวน 7 กิจกรรม (ซ่อมแซม, ออกโฉนดที่ดินและสร้างบ้าน)
🔹3. ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จำนวน 0 กิจกรรม
🖌️3. ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตัวอย่าง (Best Practice) ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ทั้ง 10 อำเภอ นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)
🖌️3. รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ทั้ง 10 อำเภอ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP และกลุ่มเปราะบางที่มีความประสงค์ขอรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็น
🔹1.หนี้นอกระบบ จำนวน 26,500 บาท จำนวน 4 ราย (อำเภอเมืองฯ จำนวน 2 ราย และอำเภอวัดเพลง จำนวน 2 ราย)
🔹2.หนี้ในระบบ จำนวน 1,694,400 บาท จำนวน 10 ราย (อำเภอบ้านโป่ง จำนวน 3 ราย และ อำเภอวัดเพลง จำนวน 7 ราย)

💠การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 และกลุ่มเปราะบางที่ขอรับการช่วยเหลือโดยผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ทั้ง 10 อำเภอ และเน้นย้ำให้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้หน่วยงานภาคีบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP Logbook เป็นหลัก

🍀ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)