📣 พช.ราชบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

📣 พช.ราชบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

⏰วันที่ 14-15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชนอำเภอ, อาสาพัฒนาชุมชนและตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
💠1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ต่อผู้บริหาร และต่อเพื่อนร่วมงานเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
💠2.เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

💢การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี หลักสูตรที่ศึกษาดูงานวันแรก
🖌️1. “การบริหารจัดการร้านค้าประชารัฐ” ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🖌️2.”ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเขาเต่า” ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🖌️3.สรุปประเด็นการพัฒนาศักยภาพทีมงาน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติและมอบหมายภารกิจในการศึกษาดูงาน

💢หลักสูตรที่บรรยาย วันที่ 15 กันยายน 2565 ประกอบด้วย
🖌️1.การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
🖌️2.แบ่งกลุ่ม/ระดมความคิด เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กรมการพัฒนาชุมชน
🖌️3.ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
🖌️4.สรุปผลการศึกษาดูงาน

💢”จังหวัดราชบุรี มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานด้วยความพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร มีการถ่ายทอดนโยบายให้ความรู้เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคนเก่งควบคู่กับเป็นคนดี รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ร่วมกันทำงานเป็นทีมรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

💢ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้ มีโลกทัศน์ มีวิธีคิด วิธีการทำงานที่ทันสมัย เตรียมความพร้อมบุคลากรในสังกัดให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคส่วนในการก้าวไปสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ โดยเน้นการกระตุ้นและพัฒนาให้บุคลากรปรับเปลี่ยนการทำงานจากแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคยกับการคิดฝ่ายเดียว เป็นการทำงานแบบประสานความร่วมมือ สร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ อันเป็นการติดอาวุธให้กับบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อให้สามารถทำงานตอบสนองยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานที่จะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ความมั่นใจในคุณภาพการบริการกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และให้การปฏิบัติราชการสัมฤทธิ์ผลภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูปประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่”

🍀การศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

“#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood”

(Visited 1 times, 1 visits today)