📣ราชบุรี จัดประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ประจำ ปี 2565

📣ราชบุรี จัดประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ประจำ ปี 2565

⏰วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมรับทราบผลการจัดเก็บและร่วมกันตรวจสอบรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 22 หน่วยงานและพัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ประจำ ปี 2565 โดยมีประเด็นนำเสนอข้อมูลฯ ที่สำคัญ ดังนี้
🖌 1.การตรวจสอบและรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565
🖌 2. การส่งเสริมและการสนับสนุนข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

💢ผลการประชุมมีมติรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ประจำ ปี 2565 ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ดำเนินการ ดังนี้
1.ส่งผลรายงานคุณภาพชีวิต (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
2.ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความสำคัญเร่งด่วนในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์

💻กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เป็นหน่วยดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด Smart survey Smart data system รูปแบบการจัดเก็บผ่านระบบ Digital ที่ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน รวมทั้งติดตามผลแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้ก้าวสู่การเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใช้ในการพัฒนาฐานรากของประเทศต่อไป

🍀ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)