📣พช.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้ง ที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

📣พช.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้ง ที่ 4/2565
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

💢 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

💢นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้ง ที่ 4/2565” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลักที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
🖌 1.การขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🖌 2.งานพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
🖌 3.การตรวจราชการกับการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
🖌 4.สะท้อนการตรวจราชการของพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมา
🖌 5.เหลียวหลังแลหน้าผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดข้อเสนอแนะตามประเด็น 8 ภารกิจสําคัญ
💢 ทั้งนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอผลงาน “การบริหารงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย”ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

💢 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้ง ที่ 4/2565” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
🖌1.เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565
🖌2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
🖌3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

🍀 การเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)