📣 ศจพ.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบรถเข็นขายของและอุปกรณ์ประกอบอาชีพค้าขาย แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP

📣 ศจพ.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบรถเข็นขายของและอุปกรณ์ประกอบอาชีพค้าขาย แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP

⏰วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดนัดบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

💢คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย คุณปาริชาต พฤกษ์สุนันท์, คุณเสาวลักษณ์ เพ็ชรเสาแก้ว และคุณสมบัติ เกิดบุญมี มอบรถเข็นขายของและอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพค้าขายผัก แก่ นายบุญร่ม คำแสน ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP เพื่อใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายมนัสพงศ์ บุญทิพย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ผู้แทนนายอำเภอ, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอบ้านคา, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด, ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านคา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรถเข็นขายของและอุปกรณ์ประกอบอาชีพฯ

💢 ครัวเรือนเป้าหมาย รายนายบุญร่ม คำแสน อายุ 67 ปี เป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP 2565 อยู่ที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นผู้มีภาวะทุพพลภาพ สามารถช่วยหลือตัวเองได้ ได้รับสวัสดิการจากรัฐเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่สามารถพัฒนาได้ และต้องการขอรับการสนับสนุนรถเข็นขาของ ขายผักที่ช่วยให้สามารถนำผักที่หาจากธรรมชาติไปขายตามตลาดนัดชุมชน พร้อมอุปกรณ์การค้าขาย เช่น ตาชั่ง ถุงใส่ของ ฯรวมทั้งเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมมูลค่า 12,000 บาท

🎯 จังหวัดราชบุรีมีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ปี 2565 จำนวน 4,284 ครัวเรือน จำแนกครัวเรือนตามสภาพปัญหารายมิติ ดังนี้
– มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ จำนวน 954 ครัวเรือน
– มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 533 ครัวเรือน
– มิติที่ 3 ด้านการศึกษา จำนวน 138 ครัวเรือน
– มิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 3,208 ครัวเรือน
– มิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 12 ครัวเรือน
– มิติที่ 6 ด้านอื่น ๆ จำนวน 2 ครัวเรือน
และจำแนกประเภทครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้
– พัฒนาได้ จำนวน 4,325 ครัวเรือน
– สงเคราะห์ จำนวน 357 ครัวเรือน
👍จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือขั้นต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมายไปแล้ว จำนวน 4,284 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

“คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน “

🍀 ในการมอบของฯ ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)