📣📣Paktho News Station📣📣

📣📣Paktho News Station📣📣

**อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนและมอบพันธุ์ปลาเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

📢 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ มอบหมายนายสมปอง จงรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายมารุต นุตตโร ประมงอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 2,500 ตัวแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 65 รายนายเทียม ชั้นสูง เลขที่ 99 ม.2 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ตกเกณฑ์ด้านรายได้และความเป็นอยู่ มีความประสงค์ขอพันธ์ุปลา สำหรับเลี้ยงในบ่อดิน ขนาดพื้นที่ ประมาณ 1 งาน เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
ในการนี้ประมงอำเภอปากท่อ ได้มอบพันธุ์ปลายี่สกเทศ และให้คำแนะนำในการดูแลและส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการสร้างอาหารธรรมชาติแบบแซนด์วิชปลา เน้นวัสดุหาง่ายในชุมชน เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารของปลาได้ประโยชน์คุ้มค่า เกษตรกรสามารถจัดหาและลงมือทำได้ ด้วยตนเอง พร้อมกับรับสมัครขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของกรมประมง และด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ต่อไป

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 1 times, 1 visits today)