📣 พช.ราชบุรี จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

📣 พช.ราชบุรี จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

💢 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 1 คน และ ตัวแทนผู้นำ อช. อำเภอ ๆ ละ 1 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
🖌 1. การคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
🖌 2. แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) ขิงจังหวัดราชบุรี ให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ และบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีตามความเห็นร่วมกันของ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
🖌 3. การแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตามคำสั่งอำเภอ และจังหวัดราชบุรี

🍀 ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)