📣 กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดราชบุรี

📣 กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดราชบุรี

💢 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดราชบุรี โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกกลุ่มงาน ร่วมให้การต้อนรับต่อ คณะ ก.พ.ร. กรมการพัฒนาชุมชนและร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
🖌1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในระดับพื้นที่และการจัดเก็บข้อมูล ผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
🖌2.รับฟังความคิดเห็น และจัดเก็บข้อมูล การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน
🖌 3.สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค

💢วัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของการบริหารราชการในเขตพื้นที่จังหวัด รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเก็บข้อมูลการพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

🍀 ในการให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)