📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣 🍍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา🍍

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣

🍍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา🍍

📍 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
🌟นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม พัฒนาการอำเภอบ้านคา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในโครงการค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
🌟ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี

✅ โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด✅

📷ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)