📌🦇ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 🦇📌

📌🦇ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 🦇📌
🤝 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 7 🥦🌶
🗓 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
🌟 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม เรืออากาศโทณรงค์เดช แก้วอุย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอโพธาราม ร่วมปฏิบัติการขจัดความจนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากเป้าหมายระบบข้อมูล TPMAP ปี 2565 ครั้งที่ 7 ตำบลบางโตนด จำนวน 7 ครัวเรือน โดยมีนายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมด้วย
✨ในการนี้ นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม ได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
🦠การดำเนินการครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
📸 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Photharam

(Visited 1 times, 1 visits today)