🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

🏆 อำเภอเมืองราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี

🕰 วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้ นายยศพล ชัยบุลวัชร ปลัดอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจครัวเรือนยากจน เป้าหมาย Thai QM ในพื้นที่ ต.หนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครัวเรือน โดยได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค/บริโภค โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่รอด พอเพียง และสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

🚫การดำเนินการในครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)