🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

🏆 อำเภอเมืองราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

🕰 วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. . นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอฯ นายสุทธิชัย เอมชม ท้องถิ่นอำเภอฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินกอง นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับการประสานจากผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไผ่ ด้วยมีนักเรียนซึ่งมีความประพฤติดี มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี อาศัยตามลำพังกับยายซึ่งมีอายุมากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีฐานะยากจนและที่อาศัยชำรุดทรุดโทรม โดยบูรณาการความช่วยเหลือในการประเมินการซ่อมแซม จัดหาวัสดุในการซ่อมแซมบ้านดังกล่าวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยในระยะยาว

🚫การดำเนินการในครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอเมืองราชบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)