🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

🏆 อำเภอเมืองราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี

🕰 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ส.ว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองฯ นางสาวสะอาด พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภออาวุโส นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เจ้าหน้าที่กศน.บ้านไร่ และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจน เป้าหมาย Thai QM ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 7 ครัวเรือน โดยได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค/บริโภค โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่รอด พอเพียง และสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

🚫การดำเนินการในครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองราชบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)