📣 พช ราชบุรี นำทีมผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ Motto “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

💢 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะ นำทีมผู้นำจิตอาสาอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เสนอผลการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนฯ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting ต่อคณะกรรมการ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี, นางขวัญตา พวงทอง ผู้ช่วย ผอ.ศพช.เพชรบุรี และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการฯ

💢 สำหรับการนำเสนอผลงานมีทั้งในรูปแบบวิดีทัศน์ และการ Live สด พาชมฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ นำเสนอโดย นายจตุพล สินสมบัติ ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และนำเสนอ ผลสำเร็จ/ผลงานเด่นของเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิศาลรัตนากร เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง พร้อมด้วย นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอบางแพ, นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ พัฒนาการอำเภอบางแพ, นางสาวปิยรักษ์ รัศมี เกษตรอำเภอบางแพ, นางโชติกา ง่วนสำอางค์ ผอ.กศน.บางแพ, นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวล ผอ.รร.วัดแหลมทอง, นายทองเจือ ก๋งจ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนข้อมูลและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

💢 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคส่วนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🍀 ในการประกวดฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)