🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

🐲🐲ข่าวของคนเมืองโอ่ง🐲🐲

 

🏆 สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมกิจกรรมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

 

🕰 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี  ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1  ส.ว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองฯ นางสาวธัญลักษณ์ นาคขำ ปลัดอำเภออาวุโส นายธนิศร  ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขางู และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อาสาสมัครต่างๆในชุมชน และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 9 ครัวเรือน โดยได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค/บริโภค โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่รอด พอเพียง และสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

🚫การดำเนินการในครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

 

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองราชบุรี

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll #Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)