📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตัดสินการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565

⏰วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตัดสินการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
🖌1.การพิจารณากลั่นกรองและตัดสินการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในพื้นที่ 10 อำเภอ ใน 3 กิจกรรม ได้แก่
1.1 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช. ชาย – หญิง)
1.2. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
1.3. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🖌2.การพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ในพื้นที่ 10 อำเภอ ให้คงเหลือ 2 หมู่บ้าน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตัดสินผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2565 กำหนดลงพื้นที่วันที่ 31 พ.ค.2565 นี้ โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ จะดำเนินการตัดสินผลการคัดเลือกฯต่อไป

💢 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหา และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ”ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง ต่อไป

🍀ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)