📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

⏰วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ ให้ตรงความต้องการ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
🖌️1. จังหวัดราชบุรีมีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ปี 2565 จำนวน 4,094 ครัวเรือน
🖌️2. จังหวัดราชบุรีกำหนดกลยุทธ์ 5 พร้อม ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”
🖌️3. จังหวัดราชบุรีมีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ และบันทึกลงระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 จำนวน 4,284 ครัวเรือน แบ่งเป็นสภาพปัญหารายมิติ ดังนี้
⭐️ 1) มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ จำนวน 954 ครัวเรือน
⭐️ 2) มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 533 ครัวเรือน
⭐️ 3) มิติที่ 3 ด้านการศึกษา จำนวน 138 ครัวเรือน
⭐️ 4) มิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 3,208 ครัวเรือน
⭐️ 5) มิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 12 ครัวเรือน
⭐️ 6) มิติที่ 6 ด้านอื่น ๆ จำนวน 2 ครัวเรือน
(หมายเหตุ 1 ครัวเรือน สามารถตกเกณฑ์ได้มากกว่า 1 มิติ)
🖌️4. จังหวัดราชบุรีให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายและได้ดำเนินการบันทึกในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 ไปแล้ว จำนวน 1,048 ครัวเรือน
🖌️5. การรายผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ทั้ง 10 อำเภอ
🖌️6. บทบาทภารกิจของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ตามมิติทั้ง 5 มิติ ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
6.1 มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
6.2 มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
6.3 มิติที่ 3 ด้านการศึกษา : ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
6.4 มิติที่ 4 ด้านรายได้ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
6.5 มิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
🖌️7. การมอบหมายภารกิจการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี (คจพ.จ.) ตามโครงการ/กิจกรรมที่ ศจพ.อ. ขอรับการสนับสนุน
🖌️8. การรายงานผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายของคณะทำงานฯ ตามแบบฟอร์ม พร้อมภาพถ่าย ส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี (คจพ.จ.) ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลใน TPMAP Logbook ต่อไป
🖌️9. การเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ขจัดความยากจน คนราชบุรี” เพื่อเป็นช่องทางการติดตามประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

🍀ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด
💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี
📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)