🏆 สพอ.เมืองราชบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565

🕰 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ในนามเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.อ.) จัดประชุมการขับเคลื่อนงานฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานฯ
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายและครัวเรือนตกหล่น จากข้อมูล จปฐ. ปี 2564 – 2565 ซึ่งดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 18 ครัวเรือน เพื่อทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และความต้องการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูล ThaiQM พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการอย่างบูรณาการอีกด้วย

🚫การประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

📢📷🖍ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอเมืองราชบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)