📣ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.ดำเนินสะดวก

>>..คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน..<<

อำเภอดำเนินสะดวก ผนึกกำลัง “คาราวานแก้จน คนดำเนินสะดวก” ร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.) นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอดำเนินสะดวก หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านไร่ สโมสรไลออนส์ ผู้นำ อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล/หมู่บ้าน และภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก ผนึกกำลัง “คาราวานแก้จน คนดำเนินสะดวก” ร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนและให้ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เป้าหมายจากระบบข้อมูล TPMAP Logbook จำนวน 3 ครัวเรือน ณ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หมู่ 1 บ้านศาลา จำนวน 2 ครัวเรือน และหมู่ 7 บ้านใต้บาง จำนวน 1 ครัวเรือน) โดยให้ความช่วยเหลือในการมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม, กล้าพันธุ์ไม้ จากเกษตรอำเภอ ไข่ไก่ จากปศุสัตว์อำเภอ, เงินช่วยเหลือ จากสโมสรไลออนส์ ดำเนินสะดวก และภาคเอกชน นำทีมโดยนายสมหมาย เเท่นทรัพย์และคณะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อขจัดความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)