📣 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.ราชบุรีติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน

⏰วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง 1พร้อมด้วย นายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มการกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอ 10 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังนโยบายสำคัญ และประเด็นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในการดำเนินกิจกรรม

💢ในโอกาสนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการฯ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้
🖌1.สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดราชบุรี และประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา
🖌2.แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” และผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ
🖌3.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและโครงการ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
🖌4.ผลการดำเนินงาน “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสัมมาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าจากกลุ่มอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นอีกช่องทางการจำหน่ายและเป็นแหล่งพบกันของผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง
🖌5.สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และแผนปฏิบัติการรวมถึงเป้าหมายการดำเนินการในปี 2565 โดยจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.ราชบุรี) และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกำไรหล่อเลี้ยงบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี
🖌6.ผลการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
🖌7.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้ภาพรวมจังหวัดราชบุรี ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🖌8.การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
🖌9.การจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565
🖌10.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2565) ให้บรรลุเป้าหมาย จังหวัดได้ดำเนินการจัดทำและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของหน่วยงานทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเชิงรุกและเชิงรับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายงานผลการดำเนินงาน และส่งหลักฐานผลการดำเนินงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมฯ ทราบ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

💢ทั้งนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การติดตามงานในครั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด หากประสบปัญหาในการดำเนินงานต้องดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับกรมฯ โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ให้เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ และมีข้อเน้นย้ำ ดังนี้
🖋1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ พช.ไม่ได้ทำเพียงคนเดียวต้องมีการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีในระดับอำเภอและดำเนินการให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ทุกครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลตามสภาพปัญหาทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และทุกความช่วยเหลือต้องบันทึกในระบบ TPMAP Logbook
🖋2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล เน้นย้ำให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้ โคก หนอง นา พช. มีชีวิตและยั่งยืนโดยการสร้างเครือข่าย และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเอามื้อสามัคคี การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนให้จนท.พช. ติดตาม เยี่ยมเยือน รับฟังปัญหา ร่วมกิจกรรม/ร่วมออกแบบศูนย์เรียนรู้ และการดำเนินงาน ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โดยใช้หลัก 5P (Place,People,Product,Promotion และ Pass on Perfect)
🖋3.แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมประกวด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/หน่วยงาน/องค์กร/ผู้นำดีเด่น และกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน

💢ใน เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งกลุ่มฯ มีการผลิตผ้าจกของชาวไท-ยวน โดยมาจากความประทับใจในความงาม ความปราณีต และลวดลายที่สะดุดตา จึงเกิดความคิดที่จะรวมลายทุกลายของผ้าจกไท-ยวน มาจกลงบนผืนผ้าเดียวกันแล้วจึงจกแต่ละลาย เช่น ลายเซีย ลายดอกแก้ว ลายปลา ลายดอกพิกุล ลายนกคู่กินน้ำร่วมเต้า ลายเซียมะละ ลายมุก ลายดอกไม้เครือ ลายเซียโก้งเก้ง เป็นต้น ผ้าจกดอนแร่เป็นผ้าจกที่มีลายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยลักษณะของการจก จะประกอบด้วยหลากหลายของลวดลาย และจะมีการจกลายแน่นเต็มผืนผ้า มีการเว้ยพื้นต่ำไว้น้อย ทำให้ลดความเด่นชัดของลายหลักลงไป โดยจะคงสีสันของเส้นใยสีแดงเป็นหลัก จะไม่นิยมใช้เส้นใยหลายสี ทำให้ผ้าจกไท-ยวน มีลวดลายที่สอดคล้องและกลมกลืนโดยการให้สีที่โดดเด่นในผ้าจก ผ้าจกดอนแร่จึงขึ้นชื่อเรื่อง “ผ้าจกทั้งตัว” จนเป็นที่สนใจของคนทั่วไป โดยเฉพาะได้นำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จนเป็นที่โปรดเกล้า และในขณะเดียวกันผ้าจกทั้งตัวนี้ ได้ส่งเข้าประกวดเนื่องในงานวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวชื่นชมผ้าจกดอนแร่ที่มีความสวยงามและอนุรักษ์ รักษามาถึงปัจจุบันและการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มาจกไว้ในผ้าดอนแร่เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการหาช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าที่ชื่นชอบผ้าจกได้สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

💢จากนั้น เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(Household Lab Model for quality of life : HLM) ( ขนาด 3 ไ-ร่) (งบเงินกู้ ระยะที่ ๑) เจ้าของแปลง นางหา วงษ์ถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนและสอบถามผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแปลงดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านการบริหารการบริหารจัดการ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการน้ำ
2. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน
3. มีการสร้างพื้นที่ป่า และการบำรุงดิน โดยการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสาน
4. ปรับแนวคิดโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ นอกจากนี้แปลงดังกล่าวยังเป็นไปตามโมเดลของโครงการ กล่าวคือ มีบ่อน้ำเพียงพอ มีนาข้าว และมีพื้นที่โคกสำหรับปลูกพืชยืนต้น ซึ่งได้ทำการปลูกแล้วเต็มพื้นที่ ได้แก่ ขนุน มะม่วง กล้วย มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง และพืชผักต่างๆ เป็นต้น ในบ่อน้ำมีการเลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาดุก มีการทำนาข้าว จำนวน 2 แปลงในพื้นที่ 3 ไร่ แปลง โคก หนอง นา ดังกล่าว ถือเป็นแปลงที่มีความโดดเด่นสอดคล้องกับการประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา” อำเภอปากท่อ มีแปลง “โคก หนองนา พัฒนาชุมชน” จำนวน 3 แปลง ตั้งตำบลอ่างหิน 2 แปลง และตำบลห้วยยางโทน 1 แปลง และมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจต่อไป และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ในแปลงนางหา วงษ์ถาวร แปลงในตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำในการปลูกไม้โตเร็ว เช่น สะเดา ขี้เหล็ก หูกระจง ฯลฯ เพื่อให้ร่มเงาได้เร็ว เนื่องจากแปลงของนางหา วงษ์ถาวร ได้ปลูกแต่ยืนต้นซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าจะให้ร่มเงา

💢ต่อมา เวลา 15.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนครัวเรือนเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองปากทาง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ นายสมพงษ์ แก้วตุ้ม ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้ แยกเป็น นายสมพงษ์ แก้วตุ้ม หัวหน้าครัวเรือนป่วยทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่วนนางสาวหวานเมือง พันธุ์ไทย สมาชิกในครัวเรือน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งเป็นรายได้หลักทางเดียว ทำให้รายได้จากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอกับการดำรงชีพ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และได้แนะนำในการจำหน่ายหน่อไม้เปรี้ยวขายในชุมชน ซึ่งครัวเรือนได้ทำหน่อไม้เปรี้ยวไว้บริโภคเองอยู่แล้ว ต้องทำให้ถูกสุขลักษณะก่อนการนำไปจำหน่าย เพื่อสามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งของครอบครัว

🍀ในการลงพื้นที่รับการติดตามฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)