💝 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 💝

🗓 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🌟 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ โพธาราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมทั้งพระครูปลัดอวยพร อกิญจโน ร่วมปฏิบัติการขจัดความจนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากเป้าหมายระบบข้อมูล TPMAP ปี 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่ เทศบาลตำบลเขาขวาง 7 ครัวเรือน และ ตำบลเตาปูน 3 ครัวเรือน
💎ในการนี้ พระครูปลัดอวยพร อกิญจโน ได้ให้พรและให้โอวาทแก่ครัวเรือนยากจนฯ ทั้งนี้ท่านนายอำเภอโพธาราม ได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือน ต่อไป
🦠การดำเนินการครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
📸 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Photharam

(Visited 1 times, 1 visits today)