📣 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดราชบุรี

⏰วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดราชบุรี โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ดังนี้
🔹 1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ
🔹 2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
🔹 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
แก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
🔹 4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

⭐️ สำหรับการดำเนินการคัดสรรฯ ใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์จัดระดับผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ตามค่าคะแนน คือระดับ 1 ดาว – ระดับ 5 ดาว

🌟 สำหรับการคัดสรรฯในครั้งนี้ จังหวัดราวชบุรีมีผู้ผลิตผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารับการคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น 226 ผลิตภัณฑ์
แยกเป็น 5 ประเภทดังนี้
1. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 60 ผลิตภัณฑ์
2. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 38 ผลิตภัณฑ์
3. ประเภทอาหาร จำนวน 89 ผลิตภัณฑ์
4. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์

การคัดสรรฯ ในครั้งนี้ เป็นการกลั่นกรองให้ค่าคะแนนส่วน ก และ ข ในระดับจังหวัด แล้วส่งผลการให้ค่าคะแนนและผลิตภัณฑ์ไปคัดสรรฯ ให้ค่าคะแนนส่วน ค ในระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีการพัฒนาในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ฯ ในวันนี้

🍀 การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)