🌴ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

📢อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

👉วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง ประชุมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มิติความเป็นอยู่ โดยวางแผนการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ครัวเรือน ตามประมาณการ แบบ ปร.4 เพื่อดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายต่อไป

👉ทั้งนี้นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง ได้รับมอบเงินสมทบเข้า “กองทุนวัดเพลงอยู่ดี” จากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอวัดเพลง จำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางและด้อยโอกาส ต่อไป

การดำเนินการครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด😷

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอวัดเพลง

(Visited 1 times, 1 visits today)