⭐️นายอำเภอปากท่อ เยี่ยมเยียน มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง⭐️

📢 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ (ประธาน คจพ.อ.) พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง พัฒนาการอำเภอปากท่อมอบหมาย นายสมปอง จงรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอปากท่อ นายก อบต.หนองกระทุ่ม ทีมงาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีทุ่งหลวง ทีมงานผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม ทีมพี่เลี้ยง กำนัน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามให้กำลังใจ และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ ม.2 ต.หนองกระทุ่ม และ ม.13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นของครัวเรือนเป้าหมาย รวมถึงวางแผนพัฒนาครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 1 times, 1 visits today)