🤝ประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตามมิติปัญหา

🏛สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมิติปัญหา จำนวน 3 มิติ (มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ 3 ด้านการศึกษา และมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) ครั้งที่ 1 /2565

ที่ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมิติปัญหา จำนวน 3 มิติ (มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ 3 ด้านการศึกษา และมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) ครั้งที่ 1 /2565 มีนายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

🔹ตามที่จังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามมิติปัญหาทั้ง 5 มิติ และแต่งตั้งหน่วยงานเป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการกำเนินแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในมิติที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องข้องเชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมิติปัญหา จำนวน 3 มิติ (มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ 3 ด้านการศึกษา และมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) ในวันนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับทราบครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ในปี 2565 ของจังหวัดราชบุรี การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ และการมอบหมายภารกิจการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

🔹สำหรับ จังหวัดราชบุรี มีครัวเรือนเป้าหมายบันทึกในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 จำนวน 4,096 ครัวเรือน เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามตัวชี้วัด MPI 17 ข้อ กับข้อมูลคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แยกเป็น ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 4,038 ครัวเรือน , ครัวเรือนตกหล่นที่สำรวจเพิ่มเติม จำนวน 81 ครัวเรือน (ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2564 ตามตัวชี้วัด MPI 17 ข้อ และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ครัวเรือนเสียชีวิต (มีสมาชิกเพียงคนเดียว) จำนวน 23 ครัวเรือน และครัวเรือนย้ายออกนอกพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 34 ครัวเรือน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรออนุมัติจากเนคเทคให้ย้ายครัวเรือนออกจากระบบ สรุปคงเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ปี 2565 จำนวน 4,062 ครัวเรือน

🔹 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา การมอบหมายภารกิจและการบูรณาการให้ความช่วยเหลือของคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานเจ้าภาพรายมิติ เตรียมเสนอแผนการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามแบบฟอร์ม พร้อมภาพถ่าย ส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลใน TPMAP Logbook ต่อไป

🍀 การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)