📣📣Paktho News Station📣📣

**อำเภอปากท่อ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)**

📢 วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) อำเภอปากท่อ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อนำเสนอข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP 5 มิติ ปี 2565 แยกประเภทครัวเรือนและสภาพปัญหาของครัวเรือน 383 ครัวเรือน 12 ตำบล 1 เทศบาล พร้อมทั้งนำเสนอแผนพัฒนาครัวเรือนและบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ให้สามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2565 นี้ การประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายนายญาณวรรชน์ ภัควัตไวกูนฐ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ด้วย

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 1 times, 1 visits today)