🌻ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอโพธาราม 🌻📌

💝สพอ.โพธาราม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโพธาราม

🗓 วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม

✨นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธาราม (คจพ.อ.)
โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธารามเป็นประธาน

📌 การประชุมมีวาระสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้
1. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 และครัวเรือนตกหล่น ของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่บันทึกในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565
– เป็นคนที่อยู่ในครัวเรือนจปฐ. ที่ตกเกณฑ์ดัชนี MP1* = ตกข้อใดข้อหนึ่งใน ๑๗ ข้อจปฐ. มิติความยากจน ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
– เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐ กระทรวงการคลัง
2. เป้าหมาย TPMAP 2565 อำเภอโพธาราม จำนวน 1,028 ครัวเรือน
3. การจำแนกประเภทครัวเรือน พัฒนาได้/สงเคราะห์/ไม่ขอรับความช่วยเหลือ
4. การบูรณาการและมอบหมายภารกิจให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธาราม ตามโครงการ/กิจกรรมที่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายต้องการ (ศจพ.๔)
5. ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

🎯การดำเนินการครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
📷 ภาพข่าว/รายงาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Photharam

(Visited 1 times, 1 visits today)