ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.สวนผึ้ง

<

วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) อำเภอสวนผึ้ง โดยมีนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอ เป็นประธานการประชุม โดยตามที่จังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศวาระจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯ (ศจพ.อ) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯระดับต่างๆ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงาน เพื่อครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
(waffle)โดยการประชุมมีวาระสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่
– สรุปผลและนำเสนอผลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จำนวน 20 ครัวเรือน
– แจ้งกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน
– การทำความเข้าใจ TPMAP logbook และสรุปครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565
– การนำเสนอครัวเรือนเป้าหมายและช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่ได้รับการสำรวจเบื้องต้น
– การพิจารณามอบหมายภารกิจในการติดตาม การให้ความช่วยเหลือหน่วยงานระดับอำเภอ ในการส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานในพื้นระดับพื้นที่

(digital camera)(video camera)ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)