ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.ดำเนินสะดวก

<>

วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. อำเภอดำเนินสะดวก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) อำเภอดำเนินสะดวก โดยมีนายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานการประชุม โดยตามที่จังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศวาระจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯ (ศจพ.อ) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯระดับต่างๆ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงาน เพื่อครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยการประชุมมีวาระสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่
– สรุปผลและนำเสนอผการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จำนวน 25 ครัวเรือน ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2564
– แจ้งกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน
– การทำความเข้าใจ TPMAP logbook และสรุปครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP logbook อ.ดำเนินสะดวก มีจำนวน 999 ครัวเรือน/ 3,751 คน ย้าย 4 ครัวเรือน เสียชีวิต 2 ครัวเรือน คงเหลือเป้าหมาย จำนวน 993 ครัวเรือน/ 3,730 คน
– การนำเสนอครัวเรือนเป้าหมายที่อยู่ในมิติด้านรายได้ (รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท ต่อคน/ปี และมิติด้านความเป็นอยู่ (ไม่มีความมั่นคงในอยู่ที่อยู่อาศัย) ปี 2565 ที่ต้องให้การสงเคราะห์ และช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่ได้รับการสำรวจเบื้องต้น
– การพิจารณามอบหมายภารกิจในการติดตาม การให้ความช่วยเหลือหน่วยงานระดับอำเภอ ในการส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานในพื้นระดับพื้นที่
– การพิจารณาแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง และทบทวนคำสั่งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ที่ 38/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง
– และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายปี 2564 ที่ไม่มีชื่ออยู่ในเป้าหมายปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)