📣 พช.ราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

⏰วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดเจติยาราม (วัดเจดีย์หัก) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี กลุ่มองค์กร และเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเจติยาราม (วัดเจดีย์หัก) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565

💢ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ในการที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งทรงพระราชทานแบบลายผ้าชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ เกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่คู่กับสังคมไทย และทรงพระราชทานลายผ้าบาติก 3 ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ที่พระองค์ได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง ทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติกเป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพและความจริงใจ ที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย นำทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสาน ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป”

💢ในการนี้ นอกจากการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรแล้วพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้นำทีมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเจติยาราม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี ในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และขณะเดียวกันกิจกรรมจิตอาสายังเป็นการส่งเสริม และสร้างความสามัคคี ความเสียสละ ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากคนไทยทั้งประเทศ สามารถรวมพลังจิตอาสาได้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง ก็จะเป็นการช่วยกันส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป

🍀 การร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)