📣 พช.ราชบุรี ติดตามความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามระบบ TPMAP ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom cloud meeting)

⏰วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อมูลคนจนจาก TPMAPเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom cloud meeting) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ในการติดตามความก้าวหน้า ดังนี้
🖌1.ความก้าวหน้าของการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และการสำรวจครัวเรือนใหม่ที่ตกเกณฑ์และไม่ได้อยู่ในระบบ TPMAP
🖌2.แผนการรับรองครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP ระดับอำเภอ ผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ (ศจพ.อ.)
🖌 3.การบันทึกข้อมูลครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP Logbook
🖌4.การจัดส่งรายงานตามแบบฟอร์มจัดทำทะเบียนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย (ศจพ.1) และแบบตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนฯ สำหรับครัวเรือนใหม่ (ศจพ.2)
🖌5.การแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อทำงานขับเคลื่อนฯ ในระดับครัวเรือนต่อไป

💢 จังหวัดราชบุรีมีคนจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 6,266 คน ซึ่งอยู่ในครัวเรือนจำนวน 3,836 ครัวเรือน และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ), จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.), จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติฯ อำเภอ (ศจพ.อ), จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) และจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพื่อดูแล ติดตาม การแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด ต่อไป

🍀การประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)