📣 พช.ราชบุรี ดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 แห่งที่ 2

⏰วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำบลที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง และผู้นำชุมชนจำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการฯ

💢กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ตำบลนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้อนุมัติงบประมาณปี 2565 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมหลักบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1.4 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้รับอนุมัติการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 2 ตำบล ดังนี้
1.ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2.ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

🗂วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบลได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน
2.เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

📒กิจกรรมประกอบด้วย
1) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
2) การใช้เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยสารสนเทศตำบลต้นแบบ
3) กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) การวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน ด้วยโปรแกรม CIA (Community Imformations Radar Analysis)และการคำนวณค่าร้อยละเชิงพื้นที่ในระดับตำบล
5) การนำผลวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน ด้วยโปรแกรม CIA ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในการจัดลำดับปัญหา และร่วมจัดทำแผนบูรณาการระดับตำบล
6) การถอดบทเรียนและจัดทำรูปเล่มการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

🍀 การดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)