📣 พช.ราชบุรี รับฟังประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⏰ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

💢 กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานการประชุมฯซึ่งมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ ของ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และพัฒนากรประจำตำบลทุกตำบล เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการขับเคลื่อน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูล TPMAP 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนโดย
1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ รวม 5 มิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ
2) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ปี 2562 ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2564 นี้
3) ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP วิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ให้สอดคล้องกับปัญหา
4) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยมีกลไก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ ผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และจะได้มีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงทีมละ 3-5 คน รับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมายทีมละ 10-15 ครัวเรือน เพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนต่อไป

💢 จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ), จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติฯ อำเภอ (ศจพ.อ) และจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่และมีทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตาม การแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด
วัตถุประสงค์ของการมอบนโยบายฯ ครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สามารถบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับความช่วยเหลือใน 5 มิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ) และติดตาม ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP จำนวนทั้งสิ้น 6,266 คน โดยกระจายอยู่ในครัวเรือนจำนวน 3,836 ครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และบูรณาการแก้ไขปัญหาควายากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

🍀ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)