📣 จังหวัดราชบุรี ตีฆ้องร้องป่าว “การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

⏰วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.-10.00 น.

📍📍 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี (สวท.ราชบุรี) คลื่นความถี่ AM 159.3 MHz ในรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ” ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 10.00 น.

🎉🎉 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ ได้กล่าวว่า การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการจับเคลื่อน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูล TPMAP 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนโดย 1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ รวม 5 มิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ 2) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ปี 2562 ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2564 นี้ 3) ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP วิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ให้สอดคล้องกับปัญหา 4) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยมีกลไก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ ผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และจะได้มีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงทีมละ 3-5 คน รับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมายทีมละ 10-15 ครัวเรือน เพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนต่อไป

🎉🎉 สำหรับจังหวัดราชบุรีมีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคนจนจากระบบ TPMAP 5 มิติ จำนวนทั้งสิ้น 6,266 คน โดยกระจายอยู่ในครัวเรือนจำนวน 3,836 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะได้กำหนดการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนการขับเคลื่อนตามแนวทางต่อไป

🍀ในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ถือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)