📣 พช.ราชบุรี รวมพลังจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนปฏิบัติภารกิจเตรียมความพร้อมสถานที่กาดวิถีชุมชนคูบัว ในการรับเสด็จ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

⏰วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอก.ส่งเสริมฯนางนิตยา มะลิขาว ผอก.ประสานฯ ผอก.สารสนเทศฯ ผอก.ยุทธศาสตร์ นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จนท.พช องค์กรสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 70 คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และประดับตกแต่งสถานที่ กาดวิถึชุมชนคูบัว ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดโขลงฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำนันตำบลคูบัว อบต.คูบัว โดยร่วมกันพัฒนา และประดับตกแต่งตลาด กาดวิถีชุมชนคูบัว ให้สวยงามมีความพร้อมในการรับเสด็จ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 นี้

🍀ในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ถือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)