📣 จังหวัดราชบุรี ขานรับนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⏰ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

💢 กระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

💢 ในการนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้ารับฟังการประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) มีหน้าที่ ดังนี้
1.ใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
2.เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้มีข้อมูลและระบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
3.ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้านโดยใช้ระบบ TPMAP ดำเนินการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดและดำรงชีพอยู่ได้
4.ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ผ่านการจัดทำมาตรการ แนวทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
5.ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบ TPMAP Logbook เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพื้นที่
6.พิจารณาองค์กร หน่วยงาน และทรัพยากร รวมทั้งการดำเนินการด้านงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาตามความเหมาะสม ทั้งในด้านการให้ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงาน
7.เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยรวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการและกิจกรรม ตลอดจนประสานการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทราบเป็นระยะ และดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ ศจพ. ในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ของตนและสรุปผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส ในระบบที่ คจพ. เห็นชอบ

💢 จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ), จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติฯ อำเภอ (ศจพ.อ) และจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่และมีทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตาม การแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด
วัตถุประสงค์ของการมอบนโยบายฯ ครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สามารถบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับความช่วยเหลือใน 5 มิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ) และติดตาม ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP จำนวนทั้งสิ้น 6,266 คน โดยกระจายอยู่ในครัวเรือนจำนวน 3,836 ครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และบูรณาการแก้ไขปัญหาควายากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

🍀ในการร่วมรับนโยบายฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)