📣พช.ราชบุรี จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทาง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)

⏰วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเขากูบอินทราราม หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

💢พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจขอบเขตงานพัฒนาชุมชน และซะกซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (ไตรมาส 1 – 2 ) และได้ให้คำแนะนำในการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องคำนึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

🍀ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)