📣พช.ราชบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

⏰วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

💢 จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดราชบุรีและกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ วัดเขากูบอินทรารามหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในการนี้ นายโชคชัย แก้วป่อง อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิรัก หงสะมัด อดีตพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในฐานะตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย

💢กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ทุกปี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบทบาทตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก ตลอดจนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า ซึ่งร่วมดำเนินกิจกรรมกับผู้นำกลุ่มองค์กรที่ร่วมทำงานพัฒนาชุมชน และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การเสริมสร้างความรู้งานสหกรณ์และความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประชาชน ในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและปฏิบัติการแยกขยะ เรียนรู้ประโยชน์การแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ในการคัดแยกขยะที่บ้าน จากนั้นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการ สอ.พช.จ.ราชบุรี ผลการคัดเลือกได้ ดังนี้
1.นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ ประธานฯ
2.นางสาวเฉลียว กัวสงฆ์ กรรมการ
3.นางนิตยา มะลิขาว เลขานุการ
และผู้แทนสมาชิก ดังนี้
1.นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต
2.นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง
จากนั้น ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาวัดเขากูบอินทราราม

💢ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมยังได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด คติพจน์ในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับจะประพฤติตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดี ทุ่มเท เสียสละ อดทนและจริงใจ ทำงานเพื่อประชาชนให้มีความอยู่ดีมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงช่วยกันทำให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติได้

🍀ในการจัดดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)