📣พช.ราชบุรี มรฏ.นครปฐม ผนึกกำลังภาคี หนุนวิสาหกิจชุมชน SMEs และผู้ประกอบการ OTOP ภาคตะวันตก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในปี 65 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

⏰วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

💢รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ณ ห้องประชุม สมเดช นิลพันธุ์ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาละพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ณ ห้องพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud สำหรับรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ประจำปีงบประมาณ 2565 เบื้องต้นจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 1.ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2.ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และ 3.ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จากผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์
ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ให้ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไข ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 2560-2564 ซึ่งนอกจากจะพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และพัฒนาช่องทางการตลาดแล้ว ในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม “ราชบุรี OK Market” ซึ่งเป็นช่องทางในการช่วยผู้ประกอบการให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ซึ่งมียอดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
มติที่ประชุมจะลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตกเพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนโครงการ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ในเดือนธันวาคม 2564 โดยคัดเลือกผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อีกจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับตั้งแต่ 3 ดาว ขึ้นไป จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ระดับ 1-2 ดาว จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลิอกและนำไปเป็นเป้าหมายการพัฒนาต่อไป

🍀ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)