📣พช.ราชบุรี รับฟัง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาสู่วิถียั่งยืน

⏰วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุม สร้างความเข้าใจใน นโยบาย/แผน/การขับเคลื่อนโครงการ/งาน/กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢ในการประชุมครั้งนี้ ทางผู้บริหารกรมการพัฒนาวชุมชนรวมถึงผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม นำเสนอผลงาน/รางวัลในปีที่ผ่านมาและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน/แผน/โครงการในปี 2565 ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้
🖌 1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
🖌 2. การขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
🖌 3. ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 7 ปี (พ.ศ 2557-2564) ที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
🖌 4. แนวทางการดำเนินกิจกรรมในภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🖌 5. แผนการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณ
🖌 6. อัตรากำลังและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
🖌 7. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน

🍀ในการร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด
💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี
📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)