📣 พช.ราชบุรี เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ประกอบพิธีเมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำไปใช้จัดสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน

💢 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กราบนมัสการ พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุนารถ สีลสํวโร) เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และพระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ. 7) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พระเกจิจังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีเมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดงและแผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำไปใช้ในการจัดสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

💢 กรมการพัฒนาชุมชน จัดสร้างพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวาระครบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นที่สักการะบูชา เสริมสิริมงคลให้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ และขอประทานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าฐานของพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ว่า ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

💢 “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ลักษณะทำห้อยพระหัตถ์เบื้องขวา หันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นเครื่องหมาย แต่ส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทำท่ายืน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีการออกแบบให้งดงามวิจิตร จากการออกแบบของคุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) โดยมีการสร้างองค์พระจำนวน 2 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 13 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง และ 2) ขนาดสูง 32 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 955 องค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

💢 ในการนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งยังความเป็นสิริมงคลมาสู่ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนทุกคนได้มีกำลังใจในการทุ่มเททำงานอย่างอดทน และเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นสืบไป

🍀ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)