📣 พช.ราชบุรี เยี่ยมชมแปลงผัก บุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ๙๐วัน” ปลูกผักสวนครัว โรงพักตำรวจ

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง เยี่ยมชมแปลงผักของสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแปลงผักที่ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90วัน” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในระดับผู้บริหารคือ พันตำรวจเอกทูน เดชคุณมาก ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นบุคคลที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคน ในชุมชน ด้วยการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างต้นแบบของคนทำงานที่มีผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ในการนี้พัฒนาการจังหวัดฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แก่ พันตำรวจเอก ณวัฒน์ ศุกลรัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง เพื่อแจกจ่ายต่อข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป เพื่อขยายพันธุ์พืช เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและประจักษ์ต่อสาธารณชน

💢 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.จะพัฒนาใครต้องเริ่มจากตัวเราก่อน เจ้าหน้าที่ทุกระดับปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคล 2.ผู้นำต้องทำก่อน ทำเป็นตัวอย่างร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างกระแส กระตุ้นให้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว 3.ผนึกกำลัง ตั้งระบบทำให้ครบวงจร มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับอำเภอ/จังหวัด ในการบูรณาการคน/งาน/งบประมาณ/ความรู้-สร้างกระแสการรับรู้ 4.ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ทีมปฏิบัติการหมู่บ้านลงไปให้คำแนะนำและกระตุ้นปฏิบัติการ โดยเน้นการพึ่งตนเอง ใช้ความสามัคคีช่วยกันทำในลักษณะกลุ่มเล็กๆ และ 5.สร้างเครือข่ายขยายผล เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า แบ่งปันพันธุ์พืชชนิดที่มีในชุมชนให้ชุมชนที่ขาดแคลนในรูปแบบโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ รวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ทำบุญ ทำทาน แบ่งปัน ไปแปรรูปและจำหน่าย

💢โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น

🍀ในการลงพื้นที่และมอบเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)