🌾พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานประจำปี 2565 แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง🌾

🍀นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และนายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง โดยมีนางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานประจำปี 2564

🍂ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีคำเรียกที่เข้าใจ คือ (งาน/งบ/ระบบ/คน) และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

🍂ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นแค ริมถนนสายกินได้ และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านชัฎหนองหมี หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ของนายปรีชา แจ่มสว่าง เป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในเพื่อร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชน โดยการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้ความสำเร็จความล้มเหลวจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วจึงขยายผลด้วยความรอบคอบ การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมของชุมชนชัฎหนองหมี ดีขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์ หรือ ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นชัดเจน คือ (1) มีสุขภาพกายดีขึ้น สารเคมีในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ และมีชีวิตประจำวันห่างไกลจากสารเคมี (2) ครอบครัวอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวทำงานร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง ได้ใกล้ชิด พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน (3) มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอน เนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับ (4) ลดต้นทุนการผลิต เพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเอง (5) สภาพแวดล้อมดีขึ้น สภาพดินสมบูรณ์ สภาพอากาศดี มีแมลงต่าง ๆ นอกจากนี้ ชุมชนชัฎหนองหมี ถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ชาวบ้านชัฎหนองหมี เริ่มจัดทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่าย รู้จักวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการผลิต ตลอดจนมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีการปลูกผักในที่ดินสาธารณะส่วนกลางของชุมชนและสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน ร่วมดูแลรักษาโดยคนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านคนได้นำไปรับประทานในครัวเรือนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เหลือจึงนำไปขายและและมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดย“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมการสร้างมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยการทำถังขยะลดโลกร้อน การจัดการขยะ และปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตลอดสองข้างทาง ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
หลังจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า “หนานเอฟ” ตั้งอยู่ที่ บ้านจัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ของผู้ประกอบการ นายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง กลุ่มหนานเอฟดำเนินการทอผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ถือเป็นงานผ้าทอของชาวไท-ยวนที่มีลักษณะและเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว มีความละเอียดอ่อนทั้งด้านการเลือกใช้สีสัน และความวิจิตรงดงามของลวดลายที่ประณีต ลักษณะพิเศษของสีสันนิยมใช้สีแดงเป็นพื้น ทั้งแดงสด และแดงคร่ำ เพราะเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งพลังและความสดใสผ้าซิ่นตีนจกของชาวไท-ยวน ในจังหวัดราชบุรี ที่พบเห็นโดยทั่วไป นอกจากนี้กลุ่มหนานเอฟได้ทอผ้าซิ่นตีนจก โดยนำลายผ้าพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา มาประยุกต์ใช้บนลายผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังส่งผ้าซิ่นตีนจกที่ได้นำลายผ้าพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าฯ เข้าร่วมการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

📸ซึ่งในการประชุมและลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด
📸 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 📸
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#โคกหนองนาโมเดล
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)