📣 พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานประจำปี 2565 ✨

📍 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

✨ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และนายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ โดยมี นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ พัฒนาการอำเภอบางแพ สรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานประจำปี 2564 และซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ให้คำแนะนำในการวางแผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 ตามนโยบายฯ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

🛒 14.00 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีสานตระกร้าตำบลวัดแก้ว ณ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งกลุ่มอาชีพสตรีสานตะกร้า เกิดขึ้นจากสมาชิกสตรีตำบลวัดแก้ว ที่ได้รับสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี (งบทุนอุดหนุน) ในการขับเคลื่อนและต่อยอดการจัดทำกลุ่มอาชีพเพื่อร่วมกันจำหน่าย สร้างอาชีพของสมาชิกสตรี การเกื้อกูลระหว่างสมาชิก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกกลุ่มอาชีพด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคน และสังคม ต่อไปให้เกิดความยั่งยืน 🤝🏻💪🏻👪

🍀ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

📍🗞ภาพข่าว/รายงานโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)