🌾พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานประจำปี 2565 แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม🌾

🗓วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม, พื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียนและตำบลดอนกระเบื้อง
🍀นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และนายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม โดยมีนางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธารามร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานประจำปี 2564
🍂ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีคำเรียกที่เข้าใจ คือ (งาน/งบ/ระบบ/คน) และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
🍂ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน ในกลุ่มผู้ประกอบการนี้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เป็นการพิมพ์ลายใบไม้บนผ้าฝ้ายโดยการใช้สีธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และยังมีการพัฒนาของเยาวชน Young OTOP ซึ่งพัฒนาการจังหวัดได้แนะนำให้นำลายผ้าพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา มาประยุกต์ใช้บนลายผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย
หลังจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชน นายจตุรงค์ ตังป๊อก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ 5 ระดับ ตามแนว”โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง ดิน น้ำ สายลม แสงแดด พืชพรรณธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมให้การทำกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด และการสร้างฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ต่อไป
📸ซึ่งในการประชุมและลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด
📸 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม 📸
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์
#โคกหนองนาโมเดล
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)