📣 พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานประจำปี 2565 แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

💢 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และนายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง โดยมี นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง สรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานประจำปี 2564 และซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2565

💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ให้คำแนะนำในการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งต้องคำนึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

💢ช่วงบ่าย เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า ณ พิพิธภัณฑ์ผ้ามอญบ้านม่วง ซึ่งเเป็สินนค้าโอทอป ประเภทผ้าระดับ 4 ดาว มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากมือด้วยกี่กระตุก เป็นผ้าพื้นเมืองตามวิถีชีวิตชาวมอญ หลังจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชน นายพิสิษฐ์ คำอาจนิรันดร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านม่วง ซึ่งได้ดำเนินการขุดสระน้ำเมื่อเดือนกรกฎาคม ขณะนี้น้ำเต็มบ่อ สามารถปลูกพืช 5 ระดับไว้รอบๆบ่อแล้ว ประกอบด้วย พืชผักสวนครัว กระเพรา โหระพา ถั่วฝักยาว ข้าวโพด กล้วย ทุเรียน มะละกอ ต้นสัก เป็นต้น

🍀ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)