📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2564

💢 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารงานฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรีในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมมอบแนวทางเพื่อเตรียมการดำเนินการปี 2565 พร้อมรับฟังอุปสรรคการดำเนินงาน รวมทั้งให้แนวทางในรัยมือการดำเนินงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
🖌1. การมอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 11 กันยายน 2564
นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 27 กันยายน 2564
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี
🖌2.การมอบมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวข้องกับข้าราชการในสังกัดจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ราย คือ นางสาวกิรณา พินเสนาะ พัฒนาการอำเภอบ้านคา
🖌3.การมอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ตามโครงการการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 117 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 2564
1. นางสาวจิราพัชร เกลี้ยงมน
2. นายแวนิมะ สาเหาะ
3. นางสาวยามีล๊ะ มะแอ
รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564
1. นางสาวพรทิพา สุขจิตดี
🖌การมอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ให้แก่ นางสาวฝนทิพย์ พรหมแก้ว ปฏิบัติหน้าที่อำเภอโพธาราม
🖌5.การมมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 10 ราย
🖌6.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ ร้อยละ 99.64
🖌7. ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2564
เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัด ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ได้ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมทุกอย่างสำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางแผนไว้ในปีงบประมาณ 2564 และขอให้ทุกอำเภอวางแผนในการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งเน้นย้ำให้ถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

🍀ในการร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)