📣ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน มอบโล่รางวัลพระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564🎖

⏰วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริพัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดราชบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และประชารัฐ เป็นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้จังหวัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้าน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้ มีการสร้างงาน สร้างได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขเพิ่มขึ้น

🎉 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ขึ้
ในโอกาสนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน วางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ บ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
2.รางวัลรองชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ได้แก่ บ้านหนองมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3.รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่
-ชาย : นายแมนธีระพล ปั่นจั่น ผู้นำ อช. ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
-หญิง : นางบรรจบ ขำพวง ผู้นำ อช. ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4.รางวัลสิงห์ทอง องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5.รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่
-ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
6.รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ได้แก่
-นางสุวรรณี รักทอง บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
7.รางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบ ระดับเขตตรวจราชการ ของเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่
-ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “การดำเนินการตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและประชารัฐ เป็นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้ มีการสร้างงาน สร้างได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขเพิ่มขึ้น ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน โล่รางวัลสิงห์ทอง โล่รางวัล ใบประกาศเชิดชูเกียรติ ในวันนี้ ในฐานะที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ขอให้ท่านรักษาคุณความดีนี้ไว้ และนำไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนของท่านให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไป”

🍀ในการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)