📣พช.ราชบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference

⏰ วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี สำนักงานองคมนตรี โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการฯ และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการฯ เข้าร่วมประชุม

💢 เจ้าคณะจังหวัดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุมฯ เตรียมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และประชุมหารือร่วมกันกับคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี สำหรับเตรียมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

🍀ในการเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)