📣 พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ศูนย์ฯแบบก้าวหน้า ณ ไร่สุขพ่วง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

💢 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ไร่สุขพ่วง พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ศูนย์ฯแบบก้าวหน้า หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวตเยี่ยม พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แปลงนายอภิวรรษ สุขพ่วง

💢สำหรับแปลงพื้นที่ของ นายอภิวรรษ สุขพ่วง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นแปลง CLM ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ กับกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับพื้นที่ มีการขุดบ่อกักเก็บน้ำ ทำคันนาทองคำ และขุดคลองไส้ไก่ในพื้นที่แปลง

💢นายอภิวรรษ สุขพ่วงเจ้าของแปลง กล่าวว่า พื้นที่ตรงนี้ มีขนาด 25 ไร่ ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ใช้ประโยชน์ในการสร้างส่งเสริมอาชีพ และต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในชุมชน และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาขับเคลื่อนโครงการฯ ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จต่อไป

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ดังกล่าว และจะดำเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป คือ การจัดทำฐานการเรียนรู้ระดับตำบล 9 ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ ฐานโปรตีนชุมชนฯ เป็นต้น รวมถึงแผนการขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดความสำเร็จ ขยายผลให้เป็นคลังอาหารเพื่อชุมชน สัมมาชีพชุมชน การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน การสร้างสัมมาชีพชุมชนสำหรับคนทุกช่วงวัย เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนไม่ให้ว่างงาน
💢ไร่สุขพ่วง เป็นศูนย์เรียนรู้ทำเกษตรอินทรีย์โดยการน้อมนำแนวทางการจัดการน้ำ และทำการเกษตรโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบ ด้วยความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนแบะภาคีเครือข่ายทั้งเจ็ดภาคี เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้สู่สังคม ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรขนาด 25 ไร่เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการขุดสระน้ำและคลองไส้ไก่เพื่อรับน้ำฝน แล้วนำดินจากการขุดสระน้ำมาถมพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการปลูกพืช การปลูกสมุนไพร การสร้างคอกสัตว์ สร้างอาหารโปรตีนชุมชนเป็นต้น
💢 นอกจากนั้น ยังมีการปลูกป่า3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี โดยในไร่มีพืชผักกว่า 100 ชนิด แบ่งเป็น 1.พืชที่กินได้ 2.ป่าไม้ใช้สอย 3.พืชเศรษฐกิจ และประโยชน์ที่ 4 มาจากพืชสมุนไพรที่เป็นยารักษาโรค หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยชีวิตไร่สุขพ่วงแห่งนี้ไว้มาก ทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันในคุณภาพชีวิต และลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง โดยแก่นของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงคือเราต้องไม่ปลูกเพื่อขายอย่างเดียว แต่ต้องปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัว และเมื่อเหลือจึงแบ่งปันให้แก่คนในชุมชน และชุมชนข้างเคียงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
💢 ไร่สุขพ่วง แห่งนี้ มีกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ที่สำคัญคือ มีการสร้างอาคารฝึกอบรมบุคลากร มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิด ทั้ง นาข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว เป็นต้น เน้นการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรปลอดภัย มีอาคารโรงเรือนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น น้ำตาลจากอ้อย ทองม้วน แชมพูจากหญ้านาง ซึ่งสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆได้หลายฐานในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบอย่างยั่งยืน ความสำเร็จต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการเดินทางตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นเพียงแค่อยากให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความหิวโหย จนกลายเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีได้ถึงทุกวันนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้สอนให้เรายากจน แต่สอนให้เราเข้าใจความสามัคคี การทำงานร่วมกัน สุดท้าย ไร่สุขพ่วง จึงตัดสินใจเปิดบ้านตัวเองเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความสุข นับว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเหมาะสมกับยุคสมัยไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ตาม
“ไร่สุขพ่วง ความสุขพร้อมแบ่งปัน เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับลงมือทำ”

🍀ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)